Zdravie

BMI kalkulačka, tabuľka a presný výpočet pomocou vzorca

BMI kalkulačka – okamžitý a presný online výpočet

Do kalkulačky BMI stačí zadať 2 údaje, vašu hmotnosť v kilogramoch a výšku v centimetroch.

Hneď po zadaní sa zobrazí výsledok, ktorý môžete porovnať s tabuľkou nižšie a zistiť, ako ste na tom s hmotnosťou. Pod tabuľkou však nájdete aj ďalšie informácie, napríklad čo je BMI, ako sa presne počíta, čo môže daná hodnota BMI znamenať a prečo nemusí byť vždy úplne výpovedná.

Vypočítaný BMI je ___, čo je podľa tabuľky ___.

Tabuľka BMI s hodnotami indexu telesnej hmotnosti

Porovnajte výpočet z kalkulačky s touto tabuľkou.

Tabuľka s hodnotami BMI a priradenými hmotnostnými kategóriami
Hmotnostná kategória Rozsah BMI
Závažná podvýživa Menej ako 16,5
Podváha 16,5 – 18,5
Ideálna hmotnosť 18,5 – 25
Nadváha 25 – 30
Mierna obezita 30 – 35
Stredne ťažká obezita 35 – 40
Morbídna obezita Viac ako 40

Číslo, ktoré vám vyjde, berte ako orientačné a zohľadnite ďalšie faktory, pozri ďalej v článku, ktoré tiež ovplyvňujú výpočet, len ich nemožno zovšeobecniť a zahrnúť do vzorca.

Čo je BMI

BMI je skratka pre Body Mass Index, v preklade index telesnej hmotnosti. BMI je pravdepodobne najčastejšie používanou metódou na zistenie, ako si stojíte v súvislosti s vašou hmotnosťou.

BMI dokáže na základe dvoch poskytnutých údajov, t. j. vašej výšky a hmotnosti, pomerne ľahko určiť, či máte podváhu, normálnu hmotnosť alebo nadváhu (a prípadne do akej miery). BMI však nie je úplne spoľahlivým ukazovateľom toho, ako na tom ste s hmotnosťou. S pribúdajúcim vekom alebo športom sa môže meniť pomer svalov a tuku v tele.

Výpočet BMI a vzorec

Vzorec na jeho výpočet je veľmi jednoduchý a potrebujeme len 2 informácie.

BMI = hmotnosť v kilogramoch / výška v metroch štvorcových

Ak by sme teda vážili 80 kg a merali 180 cm, dosadíme do vzorca BMI = 80 / (1,8 * 1,8) = 24,7

Túto vypočítanú hodnotu potom porovnáme s tabuľkou BMI, ktorá nám ukazuje, aké hodnoty znamenajú akú úroveň telesnej hmotnosti, pričom hodnoty medzi 18,5 a 25 znamenajú ideálnu hmotnosť, možno niekde na hranici miernej nadváhy.

Aby ste nemuseli všetky výpočty robiť sami, pomôže vám táto kalkulačka, do ktorej stačí zadať hodnoty a hneď uvidíte výsledok.

Prečo hodnota indexu telesnej hmotnosti nie je úplne výpovedná

BMI zohľadňuje len výšku a hmotnosť, ale nie ďalšie dôležité faktory, ako je životný štýl, vek, pohlavie atď.

Napríklad športovec alebo kulturista bude mať nadváhu kvôli svalovej hmote, ktorú získal, a preto bude mať pomerne vysoký BMI, ale nemožno povedať, že má nadváhu, keď väčšinu jeho objemu tvoria svaly.

Naopak, v neskoršom veku sa podiel svalovej hmoty v tele znižuje, a preto je potrebné udržiavať nižšiu hmotnosť. Udržiavanie rovnakej hmotnosti počas celého obdobia, a to tak, že tuk nahrádza svaly.

Starší ľudia tak môžu mať podľa BMI normálnu hmotnosť, ale v skutočnosti majú nadváhu, pretože väčšie percento ich hmotnosti tvorí tuk.

BMI je teda pomerne dobrým ukazovateľom priemeru celej populácie alebo väčšej skupiny ľudí, ale v mnohých prípadoch pomerne nepresným ukazovateľom každého jednotlivca.

Preto napríklad Český štatistický úrad používa výpočet BMI na určenie toho, aké percento populácie má nadváhu (47 % mužov a 33 % žien v Českej republike) alebo je dokonca do určitej miery obézne (20 % mužov a 18 % žien)

V prípade individuálneho výsledku je vždy potrebné zvážiť ďalšie faktory a dôvody, prečo je číslo také, aké je.

BMI dieťaťa a rastové tabuľky

BMI nie je úplne vhodný nástroj na meranie hmotnosti u detí. Môžu mať iný pomer tuku a je vhodnejšie používať rastové tabuľky, ktoré presnejšie odrážajú približnú odporúčanú hmotnosť pri každej výške.

Je tiež potrebné rozlišovať medzi chlapcami a dievčatami.

Podobné články

Back to top button